Tot el que cal saber sobre el nou decret dels menjadors escolars

Tot el que cal saber sobre el nou decret dels menjadors escolars

286
Compartir:
menjadors-escolars-2018

El menjador escolar: un servei educatiu de l’escola integrat al projecte del centre

El servei del menjador escolar és un recurs educatiu de primer ordre. Aquest servei inclou l’àpat del migdia així com l’atenció als usuaris i a les actuacions educatives en els períodes de temps lliure anteriors i posteriors al dinar. En aquest sentit, és un àmbit idoni per educar els infants en els hàbits saludables d’una dieta equilibrada, per fer-los adquirir rutines i hàbits d’higiene i, sobretot, perquè guanyin en autonomia personal i millorin la socialització amb altres companys i companyes.

La nova legislació en matèria de contractació pública obliga el Departament d’Ensenyament a promoure un nou decret de menjadors, el qual té la voluntat de millorar aquest servei, de reforçar-ne el caràcter educatiu i de garantir la participació de les famílies en les decisions que es prenguin sobre el servei del menjador escolar.

Per què s’impulsa o quins canvis incorpora són algunes de les preguntes que es formulen dins la comunitat educativa, les quals es responen tot seguit.

Per què s’impulsa un nou decret que regula els menjadors escolars

Per quatre grans motius:

 1. Per aconseguir una major qualitat educativa del menjador. És un servei vinculat al dret a l’educació i un recurs que forma part del projecte educatiu de les escoles.
 2. Per potenciar la qualitat alimentària, amb una dieta saludable i amb productes de proximitat, ecològics i de temporada.
 3. Per garantir la seguretat jurídica i la transparència en la contractació, tal com estableix la normativa de contractació pública de Catalunya.
 4. Per assegurar la intervenció, el control i la participació efectiva de les AMPA i les AFA en el servei del menjador escolar.
Què es vol garantir respecte a la qualitat educativa

Amb l’aprovació del nou decret, el servei del menjador escolar, com a servei i recurs educatiu, ha de passar a formar part del projecte educatiu del centre (PEC). Per tal de reforçar aquesta concepció educativa del menjador, el decret demana, als centres, que adaptin el funcionament dels menjadors també al projecte lingüístic i al projecte de direcció del centre.

El Departament d’Ensenyament, per garantir la qualitat dels professionals que desenvolupin tasques d’atenció als alumnes de menjador, en determinarà la formació que han de tenir i hi establirà una ràtio màxima d’alumnes per monitor. Així mateix, en funció del projecte lingüístic de l’escola, se’ls podrà requerir el coneixement d’altres llengües a banda del català, perquè el menjador és un espai on es pot treballar l’aprenentatge de llengües estrangeres, sobretot de l’anglès.

Quines garanties alimentàries estableix el nou decret

El decret estableix la dieta mediterrània com el punt de partida dels menús escolars, en què cal seguir també les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya sobre el consum de fruites i hortalisses, i la limitació dels sucres. També cal tenir compte el consum de productes de venda de proximitat, de producció agrària ecològica i de productes de temporada.

Així mateix, també preveu que cal fer un menú diari especial per als infants amb al·lèrgies o intoleràncies diagnosticades i procurar adequar els menús als alumnes en funció de les creences religioses, sempre que es pugui garantir l’equilibri dietètic.

Com es reforçarà la seguretat jurídica del servei del menjador

Amb el nou decret, la contractació del servei del menjador s’adapta a la legislació vigent en matèria de contractació pública, que en el nostre país ve marcada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i per la Directiva europea 2014/24/UE, sobre contractació pública.

El nou decret fa incidència en dos aspectes:

 1. Delegació de competènciesLa Llei estableix que el Departament d’Ensenyament és el titular de la competència del servei escolar del menjador dels centres educatius propis i desconcentra, en els titulars de les direccions territorials del Departament d’Ensenyament, la competència per contractar-lo, els quals poden delegar la competència a les direccions dels centres. Les direccions territorials donaran indicacions als centres respecte del procediment de contractació. Per formalitzar l’adjudicació dels contractes cal la conformitat prèvia de la direcció territorial corresponent.La gestió del servei escolar del menjador també pot ser atribuïda als consells comarcals (per a aquells menjadors que n’hagin assumit la gestió, d’acord amb el Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de la Generalitat de Catalunya a les comarques en matèria d’ensenyament) i als ajuntaments, si hi ha un conveni de col·laboració a aquest efecte.
 2. Procés de contractacióLa contractació es pot adjudicar atenent únicament criteris de qualitat. Prèviament, en els plecs de clàusules s’han d’haver establert els criteris que valorin els aspectes qualitatius i d’idoneïtat del servei. Els resultats negatius i reiterats en les enquestes o auditories de satisfacció, poden ser causa de rescissió el contracte.
Com es garanteix la participació de les famílies

A través de la comissió de menjadors, escollida pel consell escolar del centre, en la qual es garanteix expressament la representació de les famílies. La comissió de menjador té àmplies competències:

 • Elaborar el pla de funcionament i la programació anual del menjador, que ha de valorar el consell escolar i ha d’aprovar la direcció del centre.
 • Vetllar per l’aplicació del pla de funcionament i la programació anual, en particular per l’equilibri dietètic i per la qualitat del menjar, així com per l’assoliment dels objectius educatius.
 • Col·laborar en l’elaboració dels plecs de clàusules per a la licitació del servei del menjador.
 • Fer el seguiment del funcionament i dur a terme el control del menjador escolar, en particular dels aspectes econòmics, tot garantint que els possibles superàvits reverteixin en el mateix servei.
 • Fer propostes per a la mediació dels conflictes que s’originin entre l’empresa adjudicatària del servei i la comunitat educativa del centre.
 • Dirimir les qüestions que puguin sorgir en el funcionament del menjador escolar.
 • Donar comptes al consell escolar del centre.
 • Formar part de la mesa de contractació.
 • Formar part de la comissió de seguiment responsable del contracte.
És necessari actualitzar la normativa actual amb un nou decret?
Sí. Ja han transcorregut 22 anys del darrer decret sobre la regulació dels menjadors escolars als centres públics, i ara és necessari adaptar la normativa per fer que s’adeqüi a la legislació vigent, que en el cas del nostre país ve marcada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i per la Directiva europea 2014/24/UE, sobre contractació pública.
Quin temps es dona per regularitzar tots els contractes del servei del menjador a la nova normativa
Un màxim de dos anys, a partir de l’aprovació del decret.
El decret i la renovació de contractes que comporti el servei del menjador tindrà algun efecte en les beques menjador que atorga el Departament d’Ensenyament?
No, perquè el decret de menjador regula la gestió del servei i com aquest s’ofereix. Així mateix, el Departament d’Ensenyament, en la mesura que la disponibilitat pressupostària ho permeti, vol millorar i ampliar les dotacions i ajudes als menjadors escolars.
En quina fase d’elaboració es troba el decret
Actualment està en fase d’avantprojecte. El Departament d’Ensenyament l’ha redactat i donat a conèixer entre els representants de les associacions de mares i pares, i els representants de les entitats municipalistes. Tot seguit, es donarà a conèixer als sindicats, grups parlamentaris i tots els membres de la comunitat educativa, per tal que el coneguin de primera mà i ajudin a millorar-lo.

Referència: ensenyament.gencat.cat